logo koningshof
 • Welkom!

 • Welkom!

 • Welkom!

Wat belijden wij

Wat belijden wij? Wij belijden met de kerk van alle eeuwen ons geloof in wat de Bijbel leert op de volgende fundamentele punten:

 1. Er is één God, die eeuwig bestaat in drie personen -Vader, Zoon en Heilige Geest- die elk in gelijke mate al de eigenschappen van de Godheid bezitten en de kenmerken van een persoonlijkheid hebben.
 2. Jezus Christus is God, het levende Woord dat vlees werd door Zijn wonderlijke ontvangenis van de Heilige Geest en Zijn geboorte uit een maagd. Daarom is Hij volmaakt God en waarachtig mens in één persoon, voor eeuwig.
 3. Jezus Christus leidde een zondeloos leven en nam vrijwillig de straf op zich voor de zonden der mensen door aan het kruis als hun plaatsvervanger te sterven, waardoor Hij voldeed aan de goddelijke gerechtigheid en verlossing bracht aan allen die hun vertrouwen stellen op Hem alleen.
 4. Jezus Christus stond op uit de dood in een herkenbaar, maar verheerlijkt lichaam.
 5. Jezus Christus voer lichamelijk op naar de hemel en zette zich ter rechterhand van God de Vader, waar Hij, de enige middelaar tussen God en mensen, voortdurend pleit voor al de Zijnen.
 6. De mens werd oorspronkelijk geschapen naar Gods beeld. Hij zondigde door God niet te gehoorzamen; zo raakte hij vervreemd van zijn Schepper. Die historische zondeval bracht alle mensen onder het goddelijk oordeel.
 7. De menselijke natuur is verdorven en daarom is hij in geen enkel opzicht in staat om God te behagen. Ieder mens moet wedergeboren en vernieuwd worden door de Heilige Geest.
 8. De verlossing van de mens is volkomen het werk van Gods vrije genade en niet het werk, geheel of gedeeltelijk, van menselijke inspanningen. God ontfermt zich over diegenen die hun vertrouwen alleen op Christus stellen voor hun verlossing en rechtvaardigt hen voor Zijn aangezicht langs de weg van dat gelovig vertrouwen in Christus.
 9. Het is een voorrecht van allen die wedergeboren zijn door de Heilige Geest, dat zij zeker mogen zijn van hun verlossing vanaf het moment dat zij op Christus als Verlosser hun vertrouwen stelden. Deze zekerheid is niet gebaseerd op enige menselijke verdienste, maar wordt voortgebracht door het getuigenis van de Heilige Geest, die in de gelovige het getuigenis van God in Zijn geschreven Woord bevestigt.
 10. De Heilige Geest is in de wereld gekomen om Christus te openbaren en te verheerlijken en om het verlossingswerk van Christus aan de mensen bekend te maken.
 11. Elke gelovige is geroepen om zo te leven in de kracht van de inwonende Geest, dat hij niet zal toegeven aan de begeerte van het vlees, maar vrucht zal dragen tot eer van God.
 12. Jezus Christus is het Hoofd van de kerk, Zijn lichaam, die bestaat uit alle mensen, levenden en doden, die aan Hem verbonden zijn door het verlossend geloof.
 13. God maant Zijn kinderen om regelmatig samen te komen voor de erediensten, om deel te nemen aan bijbelse instellingen, om elkaar van harte lief te hebben, te bemoedigen en de eenheid te bewaren, om zich in leer en tucht aan de Schriften te onderwerpen.
 14. Er is een lichamelijke opstanding voor gelovigen en ongelovigen. Voor de eersten een opstanding ten leven; voor de laatsten een opstanding ten oordeel.
 15. Jezus Christus zal weer op aarde komen - persoonlijk, zichtbaar en lichamelijk - om de geschiedenis en het eeuwig plan van God te voleindigen.
 16. De Here Jezus Christus gaf aan alle gelovigen de opdracht het Evangelie in de gehele wereld te verkondigen en om mensen van alle volken tot discipelen te maken. De vervulling van die Grote Opdracht vergt dat alle wereldlijke en persoonlijke ambities ondergeschikt worden gemaakt aan een totale overgave aan "Hem die ons liefhad en Zichzelf voor ons gegeven heeft".
 17. De Bijbel is het geheel door God geïnspireerde Woord. Zij vormt de volledige openbaring van Zijn wil. Zij is geheel betrouwbaar en heeft absoluut gezag in zaken van geloof en leven.

Terug naar informatie.

 
 

Afdrukken E-mail

Copyright © VEG De Koningshof - Realisatie: @Lucinde