logo koningshof
 • Welkom!

 • Welkom!

 • Welkom!

Toekomstvisie

TOEKOMSTVISIE VEG ‘DE KONINGSHOF’

Overall visie

Onze "Overallvisie" hangt voor in onze grote zaal:

Groeien in liefde voor God,

Voor elkaar en voor de mensen om ons heen.

 

Mission statement

Mission statement voor de gemeente:

We willen een gemeente zijn waarin ons doel is God te eren en te gehoorzamen.

Wij willen dit doen door te groeien:

 • In het kennen van God.
 • In de liefde tot God.
 • In liefde voor elkaar.
 • En in liefde voor de mensen om ons heen.

We willen een gemeente zijn waarin ieder lid actief betrokken is en met zijn/haar gaven zijn/haar plaats inneemt in het geheel.

We willen getuigen van Christus zijn in deze streek:

 • Door onze persoonlijke woorden en daden.
 • Door onze manier van gemeente zijn.
 • Door de woordverkondiging.
 • En door het stichten van nieuwe plaatselijke gemeenten.

Deelvisies

Doel is 6 deelvisies maken op verschillende terreinen te weten:

 1. Viering (het verticale aspect) aanbidding, lofprijzing.
 2. Discipelschap (vorming, onderwijs) op Christus lijken.
 3. Betrokkenheid (dienstbaarheid in tijd ) God dienen + naaste.
 4. Missionaire aspecten.
 5. Gemeenschap (bemoedigen, vermanen etc.).
 6. Leiderschap.

1.      Viering, aanbidding en lofprijzing

Aanbidding

 • Wij moedigen elkaar aan om de Here Jezus in elk facet van ons leven de eerste plaats te geven.
 • We willen Hem als gemeente verhogen met hart en ziel en verstand.
 • Wij willen elkaar stimuleren om actief, zeven dagen per week, ons hart te richten op de Here Jezus, zowel in het dagelijks leven als in de gemeente.
 • Aanbidding van de Here God is een belangrijk onderdeel van de Erediensten. Wij vieren Gods aanwezigheid in ons leven.

Woordverkondiging 

 • Bijbelse prediking waarin het gaat om de Here Jezus: Hij is

          de Weg, de Waarheid en het Leven.

 • Gods Woord de Bijbel is de norm voor onze woordverkondiging.
 • Oog voor het profetisch Woord waarbij Israel de Bijbelse plaats inneemt.
 • Diepgang, evangelie, spontaniteit in de vorm van persoonlijke getuigenissen.
 • Gedurende onze samenkomsten willen we graag het werk van de Heilige Geest optimaal de ruimte geven.
 • De woordverkondiging mag oproepen tot zelfverloochening en mag confronterend zijn.

Lofprijzing

 • Zang en muziek is een van de middelen om de gemeente mee te nemen in aanbidding en lofprijzing.
 • Wij willen graag dat onze passie voor God "aanstekelijk" is voor gemeenteleden en gasten.

 

2. Discipelschap

 • In deze gemeente moedigen wij elkaar aan concrete stappen te zetten om te groeien in geloof en afhankelijkheid van de Here Jezus.
 • We sporen elkaar aan om goede discipelen van de Heer te zijn.
 • Dit houdt in:
 • Je hart en leven aan de Heer geven.
 • Navolgen van de Here Jezus

                   Vernieuwing van denken.

                   Gods wil verstaan en praktisch gestalte geven in ons leven.

                   Groeien naar het beeld van Christus:

                          - met gebed/voorbede;

                          - in geloofsopbouw;

                          - in onderlinge liefde en zorg.

 • In de gemeente willen wij elkaar ertoe te bewegen om door middel van onderwijs een praktische Bijbelse invulling aan ons leven te geven.

3. Betrokkenheid

 • Ieder gemeentelid zou een bereidwillige houding moeten hebben om binnen de grenzen van zijn of haar mogelijkheden, een bijdrage te leveren aan de gemeente en aan het welzijn van broeders en zusters.
 • Wij hebben oog voor nieuwe gasten binnen deze gemeente.
 • Onderlinge zorg en aandacht zouden primair gestalte moet krijgen vanuit de huiskringen. Hier is plaats voor:

                    studie in Gods woord,

                    info voor centraal gebed (gebedskring)  

                    acht slaan op elkaar,

                    meeleven met elkaar,

                    gebed voor en met elkaar,                   

                    eenvoudig pastoraat/zorg in de huiskring.

 

4. Missionaire aspecten

We willen een gemeente zijn:

 • waar we op verschillende manieren het evangelie willen brengen aan rand- en buitenkerkelijken;
 • waar gemeenteleden, die een gave voor evangelisatie hebben, de ruimte wordt gegeven en aangemoedigd worden deze gaven verder te ontwikkelen en in te zetten;
 • waar we jongeren willen bereiken, die open staan voor het evangelie en hen begeleiden in deze maatschappij en hen wijzen op het verschil tussen de in de wereld aanvaarde normen en Gods Woord;
 • waar we speciale evangelisatieactiviteiten stimuleren voor de jongeren;

           die gekenmerkt wordt door onze sociale betrokkenheid met de mensen in onze omgeving;

Zending

 • Als gemeente willen we directe betrokkenheid bij zendingswerkers en zendingsactiviteiten stimuleren.
 • We willen graag "onze" jongeren hierbij betrekken.
 • Getuigen
 • We willen dienend betrokken zijn in de samenleving.
 • We willen een gemeente zijn die met gebed, woord, en daad op de bres staat voor zwakkeren en verdrukte in de samenleving.
 • We stimuleren dat een ieder actief getuige is van de Here Jezus en dat iedere gelovige op een aanstekelijke manier zijn of haar persoonlijk getuigenis kan geven.
 • We geloven dat ieder gemeentelid niet alleen met woorden, maar ook met daden een getuige moet zijn, een zoutend zout en een lichtend licht.

5. Gemeenschap

Wij willen een gemeente zijn waarin ieder gemeentelid het verlangen heeft om:

 • ervoor te zorgen dat de gemeente functioneert als een veilige en betrouwbare omgeving;
 • roddel en/of negativiteit te vermijden;
 • deel te nemen aan een huiskring;
 • op een positieve manier de ander tegemoet te treden;
 • er voor elkaar te zijn en elkaar te dienen, helpen, bemoedigen en zonodig te vermanen;
 • nederig te zijn, elkaar hoog te achten en bereid zijn elkaar te vergeven.

6. Leiderschap

Leiders zijn mensen die:

 • leiding en richting geven en ruimte scheppen voor geestelijke groei en ontplooiing;
 • verantwoordelijk zijn voor de theologische kaders waarbinnen de gemeente functioneert;

          dienstbaar zijn aan God en de gemeente;

 • beleid uitzetten binnen de visie van de gemeente;
 • geduldig zijn en zichzelf kunnen beheersen;
 • ruimte creëren voor de vorming van nieuwe leiders;
 • oog hebben op ontwikkelingen in de gemeente en samenleving;
 • goed om kunnen gaan met kritiek;
 • hun eigen gezin goed kunnen besturen.
 • Bij leiderschap draait alles om Liefde en relaties.

      Taakgroepleiders

 • De daadwerkelijke uitvoering van het beleid ligt bij de taakgroepleiders.
 • De eindverantwoordelijkheid ligt bij de oudsten.

Afdrukken E-mail

Copyright © VEG De Koningshof - Realisatie: @Lucinde